بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۳

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی!!

فرا رسیدن نوروز این عید  سعید باستانی بر تمامی دوستداران تغییر تحول و اندیشه مبارک و میمون باد.

 شبی مستان دلم را رام کردند

در آن شب از کمندش دام کردند

دل رنجیده ام را با نگاهی

به گیسوی سیاه آرام کردند

به یاد سوزش پروانه در شب

شراب آتشین در جام کردند

در آن میخانه آن رندان عاشق

نشستند عشق را اعلام کردند

ندانستم که دل را کی ربودند

همان مستان که دل را رام کردند

حدیث عشق را معنا چو کردند

نصیب بی دلان دشنام کردند

کنار میکده مستی بیفتاد

به یک جولان دلش را خام کردند

دل من را به مستی که دریدند

زدند فالی و فانی نام کردند

[ ٢:٠۳ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.