بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧

دلا با ما چه می‌گویی ز درد ناشکیبایی؟!
چه می‌دانی تو از دردِ دلِ رنجورِ شیدایی؟!

چه می‌دانی، چه می‌دانی ز اشکِ مانده در بُغضی؟!
ز سوز سینه و آهی شبانگاهی ز تنهایی

چه می‌دانی ز پنهان کردن اشکی شبانگاهی؟!
گریزان گشتن از هر رو، پریشان در پِی جایی

چه می‌دانی ز لبخند دل از لبخند دلداری؟!
ز گم گشتن به دریایی، شبی در چشم زیبایی

چه می‌دانی تو از دردِ پریشان مردِ زندانی؟!
شبانگاهی که گم کرده دلش را در تمنایی

چه می‌دانی تو از میل پریدن سوی دلداری؟!
پریدن در شب تاری به اوجی رو به دریایی

چه می‌دانی ز درد دل نمودن با دلِ یاری؟!
دلِ یاری که بشکسته شبانگاهی ز غوغایی

چه می‌دانی ز پیمان بستن دل با دلِ زاری؟!
دلِ زاری که می‌ترسد ز صبح و روز و فردایی!!

نمی‌دانی، نمی‌دانی تو ای «فانی» نمی‌دانی!!
چه می‌دانی تو از رنجِ دلِ غرقِ تماشایی؟!
 

غزل از مجموعه ‌ی لذت یک گاز. بابک اسماعیلی دهنه سری(ب.الف.فانی)

   
 این روزها ...  

این روزها در سکوت خود با فریاد، لالایی مرگ از بهر زندگی، برگوشهای کرِ دلِ خسته‌ام می‌خوانم تا چشمان خیس و رازآلودم شباهنگام، نگاهشان را با نگاه پُرامید و خالی از جواب پیرمرد ساده‌دل ماهیگیری معاوضه کنند که هر شب با امید، با توری پاره به دریا میزند و سحر با همان تور پاره، با دستانی خالی ولی با ذهنی پُر از سوأل و چشمانی پُر از امید به خانه برمی‌گردد و حاصل صید دیشبش را با لبخندی از روی رضایت به پیرزن تحویل می‌دهد و پیرزن با چشمانش غرق نگاهی خیره بر چشمان سیاه پیرمرد، جواب سوأل دیشبش را از سوأل بی‌جواب مانده‌ی دیشب پیرمرد در می‌یابد و سپس هر دو چشمانشان را برای لحظه‌ای می‌بندند و آنگاه، کسی چه می‌داند، شاید سوألی بر چشمان خیره شده بر آنان نقش می‌بندد بی‌جواب. سوألی خود همه جواب و جوابی خود همه سوأل!!

این است حس و حال این روزهای من!

 

[ ۱:٤٥ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.