بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧

امشب ز من چه سوزی؟ امشب که پَر ندارم
گر خون من بریزی، بیم از خطر ندارم !

امشب ز من چه پُرسی، جانا حدیثِ مستی؟!
بنگر که من ز مستی از خود خبر ندارم

ای بی‌خبر چه دانی احوال ما چه دانی؟!
کز بیم محتسب من، اینجا گذر ندارم!!

گر پیش من تو باشی، خون از دلم تو ریزی
اشکی ز غم نریزم، چون غم دگر ندارم !

گر باده‌ای ز فردوس، در کام من بریزی !
جانا به حال مستی چشم از تو بَر ندارم !

احوالِ کویِ عاشق، جانا چه کس بداند ؟
چون من که جز نگارم سویی نظر ندارم

جامی تُهی کنارم، جانم پُر از غم یار !
ساقی چه شد نیازم امشب که زر ندارم ؟

امشب بگو به «فانی»، ای دل بگو نهانی !
داری تو میل پرواز امشب که پَر ندارم !!

[ ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.