بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳

 

 

29 خرداد سالروز شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی، روشنفکری که درد دین داشت نه شهرت بر تمامی آزاد اندیشان جهان تسلیت باد.

من با مرگ زندگی کرده ام، با توطئه خو کرده ام.

اما اکنون و اینچنین، نمی خواهم بمیرم.

هنوز خیلی کار دارم .

چشم هایی که از زندگی عزیزترند انتظار مرا می کشند.

 

[ ٢:٠۱ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: فرهنگ و اندیشه[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.