بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸

«بابک اسماعیلی» عضو هیات تحریریه روزنامه کیهان در نخستین جشنواره رسانه در حوزه بازرگانی موفق به کسب مقام دوم و دریافت تندیس، لوح تقدیر و جایزه این جشنواره شد.

در اولین جشنواره رسانه در حوزه بازرگانی خبرنگاران کیهان 3 جایزه ویژه کسب کردند

[ ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: اقتصاد[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.