بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩

با فروش 5 هزار نسخه‌ای کتاب «نبرد نرم در بستر دموکراسی، نوشته «بابک اسماعیلی» طی یک ماه، و نایاب شدن آن، چاپ دوم این کتاب منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

گفتنی است چاپ دوم «نبرد نرم در بستر دموکراسی» در تیراژ 5 هزار نسخه و به قیمت ٣٢٠٠ تومان، توسط انتشارت درک نو منتشر شده است.

سراب براندازی نرم در بستر دموکراسی/بابک اسماعیلی

[ ٥:٠٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: معرفی کتاب[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.