بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩

«بابک اسماعیلی»، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با برنامه جهان سیاست رادیو ایران با اشاره به برگرزاری نشست سران جی 8 و جی 20 در کانادا و گسترش اعتراضات مردمی گفت: «سران کشورهای یادشده خود هدف تعیین می کنند، خود متعهد می شوند و پس از کوتاهی از اجرای تعهداتشان، خود نسبت به تبعات اجتماعی و پیامدهای آن هشدار می دهند.»

متن کامل این گفتگو را در اینجا بشنوید

[ ٩:۳٠ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: مصاحبه و موضوع نوشتار: بابک اسماعیلی و موضوع نوشتار: اقتصاد و موضوع نوشتار: سیاست[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.