بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۳

خدایا کمکم کن

خدایا، دیگر از خواب دیدن تردید خسته شده ام!!
دیگر وحشت دارم، وحشت دارم که شباهنگام با پرواز پرنده‌ی تردید بر فراز جسم رنجور احساسم، سایه‌ی بلندش را بر واقعیت ذهنم ببینم و بر پرده ای از خیال، نمایش نامه ای تلخ از حسرت و آز را با توانمندی زمان، زمان لجوج و افسارگسیخته، به نظاره بنشینم و چنان غرقه در خود شوم که صدای شکسته شدن استخوان های واقعیت را در زیر فشار سوالی خام نشنوم و جز سکوت، توان استفاده از هیچ ابزاری را برای پاسخ به این سوال در اختیار نداشته باشم.
خدایا، دیگر از خواب های رنگی دیدن خسته شده ام!!
دیگر از تغییر رنگ و رنگ به رنگ شدن و هر کس و هر چیز را به رنگی دیدن کلافه ام، خسته ام، رنجورم!
ای کاش محدوده تغییر رنگ در ما، آن قدر محدود می بود که قانون روشن واقعیت را با تردید مواجه نمی ساخت و به تناقض نمی رسید تا در لحظه ای در اوج شکوه، تمام عالم و آفریده هایت را به سجده در آورد و در لحظه ای دیگر از خود موجودی را به نمایش گذارد که با خنده ای مضحک به سجده عالم و آفریده هایت به خود نگرد و از این راه به سیاهچال تردید قدم گذارد و بوی تعفن گمراهی سراسر وجودش را فرا گیرد. بوی تعفنی که این روزها و این شب ها، در پیرامون خود زیاد احساس می کنم و تمام ترسم و وحشتم از روزی و ساعتی و زمانی است که دیگران این بوی تعفن را از فکر و چشم و اندیشه ام بشنوند و ببینند و احساس کنند و نفرتم از لحظه ای که به این بوی تعفن عادت کنیم و نفرت انگیزتر زمانی که بدون آن لحظه ای نتوانیم زندگی کنیم.
آه که چقدر خسته ام!!
خدایا چقدر خسته ام از حمل این همه بند اسارت، از این همه تعلق بی تعلق، از این همه نیاز ناشی از تعلق، تعلق ناشی از عدم درک نیاز تعلق.
ای کاش همه چیز، همه کس و هر کس و هر چیز یا سیاه می بود و یا سپید و یا سیاه و سپید و در آن روز در آن دنیای سیاه و سپید، چه زندگانی سیاه و سپید زیبایی را شاهد بودیم.
خدایا می خواهم برگردم به کودکی ام
می خواهم بر گردم ....... می خواهم برگردم
خدایا.......... تو رو خدا!!

[ ۳:٥٤ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: داستان و نثر ادبی[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.