بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳

خسته‌ام دوست، رهایم کن و این بار مخواه
همرهی در سفری با من بیمار مخواه !
به همان بوسه‌ی آدینه شب بارانی !!
قسمت می‌دهم ای دوست که این کار مخواه
وقت رفتن شد و من باز گرفتار توام
بشکن رسم خود و ماندن دلدار مخواه
گفتمت من که در آن روز که دل می‌دادیم
عاشقی را به چنین حال گرفتار مخواه
طاقتم نیست که بینم ز تو من اشک فراق
پس مکن هق‌هق و آزار دل زار مخواه
گر چه داری دل دیوانه
‌ی سرمست، ولی !!
نازنینا تو مخواه ماندنم این‌بار، مخواه
فرصتم نیست که خواهی زدن قید سفر
تو مخواه این ز من خسته
‌ی دیدار، مخواه
برو ای یار، برو هیچ مپرس، هیچ ز من !
مزن آتش به دل و سوزش نیزار مخواه

قسمت باز دهم من، به همان بوسه و اشک !
رقص عشقی تو ز (فانی) به سر دار مخواه !

[ ۸:۱۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.