بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢

از همتون ممنونم که لطف کردید. سر فرصت جبران میکنم.ولی اما:

 

قصه از غصه خود را به که گویم تو بگو؟

مرهم این ترک دل ز که جویم تو بگو؟

تو بگو این دل بشکسته که بشکست ز تو!

گنهش چیست دریغا چه بگویم تو بگو؟

لب و دندان مرا فرصت وصلی که نشد

بکند کوزه گر از خاک سبویم تو بگو؟

[ ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.