بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤

نبسته‌ام به کس دل، من فُتاده در گل

نگشته مهر یاری به دل، نکرده منزل

نگفته با دلم کس شبی سخن ز مهری!!

نبسته‌ام دلی من، نبسته کس به من دل

من غریب و تنها، شبم اسیر دریا!!

نشان و ردپایی ندیده‌ام به ساحل!

نگشته کس مسافر به ساحل دلم شب

ندیده‌ام کسی را، قسم به ماه کامل!

دو جام مِی شبی بود به دست پیر رندی

مرا نداد و گفتا تو را نگشته شامل؟!

چه گویم از غم دل، ز خون دل، ز آن مِی

کجا برم شکایت به نزد شاه عادل؟!

ز سوز دل روم تا کجا دوان پریشان؟

بگو که خسته‌ام من ز حل این مسائل

بگو به دل، که ای دل رها کنم شبی چند

چه گویمت که دانم نه عاشقی نه عاقل

برو نشین کناری، شنو تو این ز «فانی»

نبسته‌ام نه من دل، نه کس شبی به من دل

 

  به بهانه‌ی....

   این قافله‌ی عمر عجب می‌گذرد... بیست و چهار سال گذشت... خنده، ناله، گریه، شادی، اشک، دلتنگی‌های شبانه، دردهای شبانه، درد دل جوهر با کاغذ، گریختن از تنهایی به تنهایی و همنشینی با درد بر مزار احساس و نوشتن‌های شبانه با بغض‌های شبانگاهی... آری بیست و چهار سال گذشت و گویی بیست و چهار شب بیش نبود. کاش می‌دانستی عزیز دل که اگر شوق دیدارت نبود و اگر دورنمای مقصدی در دوردست بر دیده‌ی پراشکم نمی‌رقصید، چه عطشی داشتم برای بازگشت به کودکی... و می‌دانم چه آرزوی محال و دور از دسترسی است بازگشت به کودکی... پس حال که نمی‌توانم بازگردم به دوران کودکی، مددی کن تا بزرگی را تحمل کنم!!

دنیایی که برایم هر روز کوچکتر می‌شود و اطرافیانی که هر روز از آنها دورتر می‌شوم و قلب رنجوری که هر روز خسته‌تر و سنگین‌تر از دیروز و تنها از سر فرمانبرداری از تو، آرام و صبور و پر درد همچنان می‌تپد و غمش را شباهنگام در تنهایی و به پنهانی به چشمان بسته‌ام هدیه می‌کند و چشمانم آنها را فرو می‌خورد تا روزی همه را با تو به خلوت بگرید...

تولدت مبارک ای دل صبورم و ای چشم... تولدت مبارک بابک!

 

[ ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.