بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ۱ اسفند ۱۳۸٢

نظرتون درباره این موضوع برام فوق العاده مهمه، پس بنویسید 

خواب تلخی دیده ام در شب که شد یارم جدا !
                                                    زیر باران من شدم آن شب ز دلدارم جدا !!
زیر باران قامتی استاده آنجا آشنا
                                                    ابر غم گرید جدا، من هم جدا، یارم جدا !!
آسمان غرش کنان ترسانده ما را با صدا
                                                    بلبلی دیدم در آن شب شد ز گلزارم جدا
در سکوت آسمان گویم کجا ای آشنا؟
                                                    من ندارم طاقت دوری که بیمارم جدا !!
سینه از غم گشته خون جانا تو دانی حال ما؟
                                                    ای که جانت جان ما، دانی که من زارم جدا؟
زیر باران چشم گریانت چه جوید آشنا؟
                                                    جز تو ای جانا بگو اینجا که را دارم جدا؟!
ناگهان خواند صدای دیگری آنجا مرا !
                                                    آخر عهد شبی، دیدم که بیدارم جدا !!!
آسمان با غرشی گفتش به من «فانی» چه شد؟
                                                     گفتمش نالیده ام چون من ز نیزارم جدا !!

[ ٢:٠٦ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.