بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥
 

 

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند، بعضی پیمان خود را به آخر برده‌اند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند.


(سوره‌ی احزاب. آیه‌ی 23)

 

 

 

ناله کن ای مستِ خسته، بی سَبویم خُم شکستهناله کن ای مست خسته، بی سبویم خم شکسته/ ناله کن چون می‌فروشی رفته و میخانه بسته!!
ناله کن چون مِی‌فروشی رفته و میخانه بسته!!

درد و غصه، دل شکسته، محتسب این در نبسته
پشتِ در بی درد و غصه، پیر ما جامی شکسته!

در جماران چشمِ خسته، لحظه‌ای پلکی نبسته
شوقِ دیداری به چشمِ پیر ما امشب نشسته

مِی‌فروشی پیر و خسته، با دلی بشکسته گشته
در سفر، کنجی نشسته، بسته آن چشمان خسته!

هر طرف دامی شکسته، پای صیدی مانده بسته
پیر ما امشب ز مستی از کمندی بسته جسته!!

غرقِ غصه، دل شکسته، هر کسی کنجی نشسته
از در میخانه خسته می‌رسد دسته به دسته!!

هر طرف بینی نشسته مستی از غم غرقِ غصه
چشم «فانی» خیره بر در، لحظه‌ای پلکی نبسته!!
 

 

[ ۳:۳٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: شعر[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.