بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۸٢

داشتم خاطرات امسال رو مرور میکردم.....خاطرات تلخ امسال رو!....نه نه تلخ نه! سخت... خاطرات سخت.....خشم طبیعت در بم....فاجعه انسانی در نیشاپور....و عاشورایی در عاشورا، در سرزمین عشق....نمی دونم حکمتش چیه.....فقط می دونم باید قدر همدیگه رو بیشتر بدونیم......راستی اینو بگم خدا  جون دیگه طاقتش رو ندارم....به معرفتت قسم کم آوردم...کم.....

در حلقه درویش ندیدیم صفایی
در صومعه از او نشنیدیم ندایی
در مدرسه از دوست نخواندیم کتابی
در ماذنه از یار ندیدیم صدایی
در جمع کتب هیچ حجابی ندریدیم
در درس صحف راه نبردیم بجایی
در بتکده عمری به بطالت گذراندیم
در جمع حریفان نه دوایی و نه دائی
در جرگه عشاق روم بلکه بیابم
از گلشن دلدار نسیمی ردپائی
این ما و منی جمله ز عقل است و عقال است
در خلوت مستان نه منی هست و نه مائی

                       (امام خمینی)   

                                                                                                                                             

[ ٢:۳٢ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: روز نوشت[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.