بابک اسماعیلی


زلف سخن

First Page English Weblog Weblog Archives About me Contact me Photo Blog

یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٥

 

      

     پرسش‌های زیر را بخوانید و موقعیت
‌های داده شده را در ذهن خود به تصویر بکشید و اولین تصویری را که در ذهنتان می‌آید یادداشت کنید. سعی کنید سوال‌ها را بیش از حد، بررسی نکنید. این آزمون، نوعی آزمون روانشناسی است و پاسخ‌های داده شده به پرسش‌ها، مستقیما با ارزش‌ها و ایده‌هایی که شما در زندگی شخصی دارید، مرتبط هستند.

     قلم و کاغذ بردارید و جواب‌ها را یادداشت کنید.

- در جنگل، در حال قدم زدن با شخصی هستید. همراه شما کیست؟

- باز هم در جنگل قدم می‌زنید. حیوانی را می‌بینید. می‌توانید بگویید چیست؟

- چه تعامل یا ارتباطی بین شما و آن حیوان ایجاد می‌شود؟

- به اعماق جنگل می‌روید. وارد محوطه‌ای بدون درخت می‌شوید و در مقابل خود، خانه‌ی رویایی و ایده‌آلی را که همیشه در ذهن داشته‌اید می‌بینید. آن خانه را توصیف کنید.

- آیا دور خانه‌ی رویاهای شما، نرده یا توری وجود دارد؟

- وارد خانه می‌شوید. به اتاق ناهارخوری می‌روید و میز ناهارخوری را می‌بینید. توضیح دهید که روی میز و دور و بر آن، چه می‌بینید؟

- از پشت خانه خارج می‌شوید. بر روی چمن‌ها، فنجانی قرار گرفته است. جنس فنجان از چیست(سرامیک، شیشه، کاغذ و ...)؟

- با فنجان چه می‌کنید؟

- در حاشیه و اطراف منزل قدم می‌زنید و خود را کنار آب می‌بینید. آبی که می‌بینید چه نوع است(دریا، اقیانوس، نهر، رودخانه و ...)؟

- چگونه از روی آب می‌گذرید؟


   
حال پاسخ‌های خود را با بررسی‌های زیر مقایسه کنید و نتیجه بگیرید:

1- همراهی که از او نام برده‌اید، و با شما قدم می‌زند، مهم‌ترین فرد زندگی شماست.

2- اندازه‌ی حیوانی که در جنگل می‌بینید، بیانگر حجم مشکلات شخصی شماست.

3- ارتباطی که با آن حیوان برقرار می‌کنید و اعمالی که انجام می‌دهید، نشان می‌دهند که به چه شیوه با مشکلات خود(مثبت یا منفی) برخورد خواهید کرد.

4- اندازه‌ی خانه‌ی رویایی شما، مبین مقدار انگیزه و هدف شما در حل مشکلات و مسائل است.

5- اگر هیچ نرده و حصاری دور خانه‌ی رویایی خود در نظر نگرفته‌اید، نشان می‌دهد که شخصیت آزادی دارید و همیشه از مردم استقبال می‌کنید و به آن‌ها خوشامد می‌گویید. به عکس، حضور نرده، نمایشگر شخصیت بسته و محدود شماست، ترجیح می‌دهید که افراد، سرزده به دیدن شما نیایند.

6- اگر پاسخ شما، شمل خوراک، افراد و یا گلها نیست، از زندگی، کاملا ناراحت هستید.

7- دوام و پایداری جنسیت فنجان انتخاب شده توسط شما، پایداری رابطه‌ی شما و شخص نامبرده در سوال نخست را نشان می‌دهد.

8- نحوه‌ی کار شما با فنجان، نشنگر طرز تفکر شما نسبت به شخص سوال‌آور است.

9- اندازه و حجم آبی که می‌بینید، بیانگر عاطفه و احساسات شماست.

10- میزان خیس شدن شما، هنگامی که از آب عبور می‌کنید، اهمیت ارتباطات و روابط عاطفی شما را نشان می‌دهد.

 

[ ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ]   [ بابک اسماعیلی ]   [ لینک مطلب

موضوع نوشتار: فرهنگ و اندیشه[ Home | Archives | E-mail ]


POWERED BY
PERSIANBLOG


  RSS 2.0  

 

 

Copyright © 2004-2007 Babak Esmaeili. All rights reserved. Design by Zolfesokhan
NOTICE: May not be duplicated or distributed in any form unless with prior consent.
 

تمام حقوق مربوط به ا‌ین صفحه، متعلق به بابک اسماعیلی  است. هرگونه برداشت و بازنشر نوشته‌های ا‌ین صفحه منوط به در‌یافت اجازه از صاحب ا‌ین تارنما می باشد.