حزب توده ایران: "بابک اسماعیلی" نظریه پرداز نولیبرالیست کیهان است!

ارگان رسمی حزب توده ایران، «بابک اسماعیلی» عضو هیات تحریریه روزنامه کیهان را به دلیل حمایت از طرح هدفمندسازی یارانه ها، نظریه پردازی نئولیبرال خواند.

نشریه ضدانقلاب «نامه مردم» ارگان رسمی حزب توده ایران، در جدیدترین شماره خود، روز 13 دی ماه با عصبانیت از تیتر یک کیهان پیرامون بررسی تجربه موفق هدفمندسازی یارانه ها در 10 کشور جهان، «بابک اسماعیلی» عضو هیات تحریریه روزنامه کیهان و عضو انجمن اقتصاددانان ایران را نظریه پرداز نولیبرالیست کیهان خواند و نوشت: مقاله «بابک اسماعیلی»، کیهان 8 دی ماه، در تحسین و توجیه نولیبرالیسم اقتصادی!، جمع بندی جالب و نسبتا صحیحی از موضع رژیم را ارائه می دهد: ”هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی ارکان حکومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تا عاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود.“

ارگان رسمی حزب توده  با عصبانیت از همراهی مردم با طرح هدفمندسازی یارانه ها می نویسد: البته نظریه پرداز نولیبرالیست کیهان، حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم را توضیح نمی دهد، احتمالا این گویای درک عمیق کیهان شریعتمداری در مورد جنبه دموکراتیک این برنامه است.
 
به نوشته این ماهنامه، کیهان بدرستی گوشزد می کند که، رژیم ولایی از نظر الگوی اقتصادی با کمال رضایت و ضرورتا بعد از سال ها تاخیر خود را با جامعه اقتصادی، یعنی نولیبرال ها ی اقتصادی وطنی و خارجی، هم خط کرده است. جالب تر اینکه، کیهان هم خط با تبلیغات سرمایه داری جهانی ، نظرات ”جامعه اقتصادی“ را تنها محدود به منادیان ”بازار آزاد“ می داند. البته دولت احمدی نژاد در ایران مسئله را ساده کرده است و قسمت دیگر جامعه اقتصادی با سمت گیری مردمی را محبوس و تهدید کرده است. دموکرات های هوادارنولییبرالیسم اقتصادی، حالا باید توضیح دهند که واقعاٌ در قبال ادامه و گسترش اجحاف های همه جانبه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی به مردم چه راه چاره یی را ارائه می دهند؟ آیا آنان هم با جمع بندی مقاله کیهان در مورد توجیه لزوم ریاضت کشی زحمتکشان وپیامدهای درد آور جراحی بزرگ احمدی نژاد موافقند که می نویسد: ”باید پذیرفت که هر جراحی تا مدتها درد و ناراحتی در پی دارد. این طرح بزرگ اقتصادی که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد می شود نیز از این قاعده مستثنی نیست!“

این نشریه در ادامه نتیجه گیری کرده است: «شواهد، تأیید کننده این واقعیت است که موضع گیری های برخی روشنفکران و تحلیل گران اقتصادی کشورمان در مورد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در این روز ها، ومو شکافی این موضع گیری ها، عمق سقوط فکری و سیاسی آنان را نشان می دهد.»

گفتنی است حزب توده به یکی از وطن فروش ترین سازمانهای مارکسیستی خارج از کشور است و اسناد بسیاری از خیانت به ایران  و خدمت به کشورهای صنعتی از جمله سند همکاری با انگلستان در ارتباط با تجزیه ایران در اواخر سال 1993  را در پرونده خود دارد. این حزب از جیره خواران سرویس های اطلاعاتی نظیر KGB  است و از سال 1322 خورشیدی تاکنون خود را به طور کامل در اختیار این سرویس جاسوسی قرار داده است.

/ 0 نظر / 44 بازدید